අපගේ මාර්ගගත වෙළඳසැලට සාදරයෙන් පිළිගනිමු!

කර්මාන්ත පුවත්

  • Introduction of our professional team

    අපගේ වෘත්තීය කණ්ඩායම හඳුන්වාදීම

    අපට වෘත්තීය පර්යේෂණ හා සංවර්ධන කණ්ඩායමක් ඇත. පර්යේෂණ හා සංවර්ධන හා නිෂ්පාදන පදනම වර්ග අඩි 10,0000 ක පමණ භූමි ප්‍රදේශයක් ආවරණය කරයි. අපි නවීකරණය කරන ලද කාර් රේඩියේටර් ඉහළ සිසිලන කාර්ය සාධනයක් සපයන අතර නව නිෂ්පාදන 500 කට වැඩි ප්‍රමාණයක් සංවර්ධනය කර ඇත්තෙමු. දැනට නවීකරණය කරන ලද කාර් රේඩියේටර් මාදිලි 700 කට වැඩි ප්‍රමාණයක් සහ තවත් ...
    වැඩිදුර කියවන්න