අපගේ මාර්ගගත වෙළඳසැලට සාදරයෙන් පිළිගනිමු!

අපගේ වෘත්තීය කණ්ඩායම හඳුන්වාදීම

අපට වෘත්තීය පර්යේෂණ හා සංවර්ධන කණ්ඩායමක් ඇත. පර්යේෂණ හා සංවර්ධන හා නිෂ්පාදන පදනම වර්ග අඩි 10,0000 ක පමණ භූමි ප්‍රදේශයක් ආවරණය කරයි. අපි නවීකරණය කරන ලද කාර් රේඩියේටර් ඉහළ සිසිලන කාර්ය සාධනයක් සපයන අතර නව නිෂ්පාදන 500 කට වැඩි ප්‍රමාණයක් සංවර්ධනය කර ඇත්තෙමු. මේ වන විට නවීකරණය කරන ලද කාර් රේඩියේටර් මාදිලි 700 කට වැඩි ප්‍රමාණයක් සහ සිසිලන නිෂ්පාදන 3,000 කට අධික ප්‍රමාණයක් ඇත.
2


තැපැල් කාලය: දෙසැම්බර් -24-2020